• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Моніторинг якості освіти

Результати стартового рівня знань, умінь та навичок дітей дошкільного віку за 2018-2019 н.р.

Згідно річного плану роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р., з метою визначення стартових можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу відповідно до вимог БКДО, програм «Дитина» та «Впевнений старт», в період з 17.09.2018 по 27.09.2018 в ДНЗ проведено педагогічне обстеження дошкільників.

Обстежено в середньому 76 дитни, що склало 68% від загального облікового складу дітей. У педагогічному обстеженні не брали участь діти І молодшої групи, у зв'язку з адаптацію до дитячого садка.

Педагогічне обстеження проводилося вихователями у формі організованої безпосередньо освітньої діяльності при використанні спостережень, бесід, ігор.

Знання, вміння та навики дошкільнят визначались за наступними розділами програми:

· Ознайомлення з навколишнім;

· Ознайомлення з природою;

· Мовленнєвий розвиток;

· Формування елементарних математичних уявлень;

· Зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація)

За підсумками діагностики діти показали високі результати в засвоєнні програмового матеріалу в діапазоні від 6% до 17%, достатній рівень – від 6% до 45%, середній результат – від 40% до 82%, низький рівень показали від 6% до 19% дітей.

Компетентність дітей в розв'язанні мовленнєвих завдань складає:

Групи Рівні
В Д С Н
ІІмолодша «А» - 2 (12%) 11 (69%) 3 (19%)
ІІ молодша «Б» - 3 (18%) 11(64%) 3 (18%)
Середня 3 (15%) 5 (25%) 10 (50%) 2 (10%)
Старша 4 (17%) 5 (22%) 12 (52%) 2 (9%)

Словник дітей ІІ молодшої «А» та ІІ молодшої «Б» груп збагачений різними частинами мови, пов'язаними з темами «Сім'я», «Дитячий садок», «Транспорт» тощо. 79% дітей правильно вживають узагальнюючі слова (іграшки, овочі, фрукти, одяг). Дошкільники демонструють уміння переказувати зміст добре знайомих літературних творів (36%), з допомогою запитань вихователя за дидактичними картинками будують короткі описові розповіді про іграшки, тварин, використовуючи прості речення; утворюють прикметники за допомогою суфіксів пестливості –еньк, -есеньк (54%); доречно вживають форми мовленнєвого етикету (73%).

Проте значна кількість дітей не проявляє мовленнєвої активності; не виявляє зацікавленості до виконання мовленнєвих завдань, спостерігаються недоліки у вимові шиплячих звуків.

Мовлення дітей середньої групи збагачене словами близьким та протилежним значенням (солодкий – кислий). 40% дошкільники вміють утворювати складні форми однини й множини, іменники з числівниками (одна лялька, двоє хлопців, перший день). 65% правильно будують речення, формулюють запитання. 25 % дітей середньої групи вживають речення різного типу. Більшість дітей використовує в мовленні прості речення.

Діти старшої групи мають елементарні уявлення про звук, слово. Вміють називати звуки, що повторюються у двох – трьох словах, найчастіше вживаються у скоромовці, вірші. Лексичний запас старших дошкільників поповнений словами-назвами предметів, дій, якостей. У 82% дітей розвинене уміння добирати слова антоніми, синоніми, омоніми. 44% дітей старшого дошкільного віку самостійно складають розповіді за сюжетними картинками, використовуючи прості й складні речення зі сполучниками: а, але, якщо, тому що та ін.

Проте, у 52% дітей недостатньо сформовані навички описового мовлення, складання розповідей та переказу літературних творів.

Рівень логіко-математичної компетентності дітей

Групи Рівні
В Д С Н
ІІмолодша «А» - 2 (12%) 13 (82%) 1 (6%)
ІІ молодша «Б» - 4 (23%) 13(76%) -
Середня 3 (15%) 5 (25%) 11 (55%) 1 (5%)
Старша 4 (17%) 4 (17%) 14 (62%) 1 (4%)

Аналіз якості засвоєння дітьми ІІ молодшої «А» та ІІ молодшої «Б» груп окремих підрозділів логіко-математичного розвитку дозволяє збудувати наступний рейтинговий порядок:

- найвищі результати діти показали з підрозділу «геометричні фігури».

76% дітей розрізняють та називають геометричні фігури (квадрат, круг, трикутник); 58% дітей розрізняють рівність та нерівність груп предметів; правильно вживають вирази «один», «багато», «більше», «менше». Найнижчі показники з підрозділу «орієнтація у просоті» (30%).

Діти середньої групи порівнюють групи предметів за кількістю. 75% рахують та називають кількість предметів в межах 5, називають числа в прямому та зворотному порядку. 45% дошкільників середньої групи розрізняють та впорядковують предмети за величиною, будують за одними із параметрів ряд величин (у порядку зростання та зменшення). Проте у 65% дітей недостатньо сформовані часові та просторові відношення.

Найвищі показники логіко-математичного розвитку дітей старших груп з підрозділів «геометричні фігури» та «величина»: 100% дітей називають площинні геометричні фігури; 82% - об'ємні; 76% старших дошкільників утворюють числа за допомогою додавання одиниці до попереднього числа; 73% називають сусідів числа. Проте, у 27% дітей виникають труднощі під час лічби в зворотному напрямку. Недостатня увага вихователями приділяється еталонному вимірюванню.

Рівень загально-пізнавальної компетентності дошкільників

Групи Рівні
В Д С Н
ІІмолодша «А» 1 (6%) 1 (6%) 12 (75%) 2 (12%)
ІІ молодша «Б» 1 (6%) 3 (18%) 13 (76%) -
Середня 3 (15%) 4 (20%) 13 (65%) -
Старша 2 (9%) 7 (30%) 12 (52%) 2 (9%)

Діти ІІ молодшої «А» та ІІ молодшої «Б» груп розпізнають тварин найближчого оточення за характерними зовнішніми ознаками і правильно називають їх (76%), 62% молодших дошкільників на достатньому рівні знайомі зі змінами в житі тварин та рослин восени. 100% дітей мають уявлення про вогонь і небезпеку ігор з ним. У малюків на достатньому рівні сформовані знання про значення зеленого та червоного сигналів світлофора. Проте, лише 52% дітей охоче включаються до спостережень, ігор, допомагають дорослим доглядати за мешканцями куточка природи.

Діти середньої групи вживають у розмові імена всіх членів родини, 85% називають власне ім'я та прізвище. У 75% дітей сердньої групи сформовані знання про характерні сезонні явища в природі. 80% дошкільників знають назви дерев, квітів (3-4 назви), класифікують домашніх та диких тварин. Проте лише 25% називають основні частини рослин.

Діти старшої групи мають уявлення про сім'ю, родину (100%), знають назву своєї країни (100%), розрізняють та називають державну символіку (82%). Розуміють та логічно пояснюють взаємозв'язок між станом погоди та станом рослин, тварин (76%); розрізняють дерева, кущі, трав'янисті рослини 100% дошкільників, але лише 68% порівнюють та аналізують їх особливості. 100% дітей старшої групи називають та розпізнають види транспорту, 100% знають правила поведінки пішоходів та поведінки у громадському транспорті. Проте потребує удосконалення робота з формування природодоцільної поведінки.

Показники компетентності з образотворчої діяльності

групи рівні
В Д С Н
ІІмолодша «А» - 3 (18%) 11 (69%) 2 (12%)
ІІ молодша «Б» - 2 (12%) 15 (88%) -
Середня 2 (10%) 9 (45%) 8 (40%) -
Старша 4 (17%) 8 (35%) 10 (44%) 1 (4%)

Аналіз організації зображувальної діяльності свідчить про сформованість позитивного інтересу у дітей всіх вікових груп до видів образотворчого мистецтва.

87% дітей ІІ молодших груп розрізняють та називають кольори відповідно віку. 62% дітей володіють прийомами скочування та розкочування глини.

Проте у 12% молодших дошкільників недостатньо сформовані навички малювання прямих ліній, 31% - округлих форм.

Діти середньої групи правильно передають в малюнку пропорції предмета (60%), розташовують зображення на аркуші таким чином, щоб воно мало естетичний вигляд (65%). 75% дошкільників середньої групи володіють прийомами ліплення: вдавлювання матеріалу, згинання країв. 80% дітей володіють навичками акуратного викладання та наклеювання.

Проте 50% дітей даного віку недостатньо володіють навичками вирізування по прямій.

Старші дошкільняти володіють основними зображувальними, технічними, композиційними навичками в усіх видах образотворчої діяльності.

Старші дошкільники правильно передають форму та пропорції предмета (72%), володіють навичками симетричного вирізування (78%), точно передають форму деталей в ліпленні (72%)

Проте, у 44% дітей старшої групи недостатньо сформовані композиційні навички та знання жанрів живопису.

_______________________________________________________________________

Згідно плану роботи та графіку внутрішньо садового контролю закладу, з метою вивчення рівня сформованості знань, умінь та навичок у дітей за ІІ півріччя відповідно до вимог БКДО та програми «Дитина», в період з 14.05.2018 по 25.05.2018 директором ДНЗ Швиденко В.В. та вихователем-методистом закладу Середенко О.В. проведено контрольні зрізи знань дошкільників.

Результати перевірки свідчать про позитивну динамку засвоєння вимог програми «Дитина» дошкільниками закладу.

За підсумками контрольних зрізів діти показали високі результати засвоєння програмових вимог в діапазоні від 25% до 50%, достатній рівень - в діапазоні від 25% до 55%, середні результати - 20% до 46%, низькі результати –5-12%

Узагальнені результати рівня знань, умінь, навичок вихованців І молоддшої групи

Розділ програми розділ І півріччя ІІ півріччя
в ч н в ч н Різниця показників
Мовленнєвий розвиток Мовленнєвий розвиток 5 (28%) 9 (50%) 4 (22%) 8 (44%) 8 (44%) 2 (12%) 16%
Пізнавальний розвиток Сенсорний розвиток 6 (33%) 7 (39%) 5 (28%) 8 (44%) 8 (44%) 2 (12%) 11%
Логіко-математичний 5 (28%) 8 (44%) 5 (28%) 9 (50%) 8 (44%) 1 (6%) 22%
Ігрові дії 6 (33%) 7 (39%) 5 (28%) 8 (44%) 9 (50%) 1 (6%) 11%
Перцептивні дії 5 (28%) 8 (44%) 5 (28%) 8 (44%) 8 (44%) 2 (12%) 16%

У дошкільників раннього віку (вихователі Хомяк К.О., Щербатєй Т.В.) сформовані елементарні уявлення про сім’ю, працю дорослих, про рідне місто, транспорт та його призначення. Малюки разом із дорослими доглядають за рослинами, піклуються про приручених тварин, розпізнають свійських і диких тварин, правильно називають основні частини тіла, характерні повадки, дитинчат тварин.

Словник дітей збагачений словами прикметниками, дієсловами. Більшість дошкільників даної групи розпізнають рослини (овочі, фрукти; дерева, кущі, травянисті рослини; квіти) за їх зовнішнім виглядом, володіють елементарними знаннями щодо будови дерев, називають та показують їх. Дошкільники раннього віку орієнтуються у назвах 5-6 птахів, особливостях їх поведінки.

Аналіз результатів перевірки показав, що діти раннього віку виявляють інтерес до логіко-математичної діяльності. Діти І молодшої групи розрізняють та називають основні кольори, класифікують предмети за розміром, кольором. У малюків сформоване поняття один, багато.

Спостерігається позитивна динаміка в результатах діагностики дітей ІІ молодшої групи з розв’язання пізнавальних та мовленнєвих завдань. Порівняно з І кварталом - високий та достатній рівень зріс в середньому на 23%.

Узагальнені результати рівня знань, умінь, навичок вихованців ІІ молодшої групи

Розділ програми розділ І півріччя ІІ півріччя Зростання показників
в д с н в д с н
Мовленнє вий розвиток Мовленнєвий розвиток 3 (15%) 6 (30%) 9 (45%) 2 (10%) 6 (30%) 9 (45%) 4 (20%) 1 (5%) 30%
Пізнаваль ний розвиток Логіко- Математичний розвиток 2 (10%) 8 (38%) 9 (42%) 2 (10%) 5(25%) 8 (40%) 7(42%) - 17%
Ознайомлення з природою 5(24%) 7(33%) 7(33%) 2(10%) 7 (35%) 9 (45%) 4 (20%) - 25%
Ознайомлення з навколишнім 5(24%) 7(33%) 7(33%) 2(10%) 7 (35%) 9 (45%) 4 (20%) - 20%
Художньо – естетичний розвиток Зображувальна діяльність 2(10%) 8(38%) 10(47%) 1(5%) 5 (25%) 10 (50%) 5 (25%) - 25%

Діти знають і називають весняні прикмети, свійських та диких тварин, птахів, їх ознаки, спосіб життя. Молодші дошкільники розрізняють і класифікують дерева, овочі, фрукти, квіти; встановлюють прості причинно-наслідкові зв'язки, пов'язані з сезонними змінами.

Словник дітей збагачений іменниками, дієсловами, прикметниками, узагальнюючими словами. Вихованці ІІ молодшої групи граматично правильно узгоджують слова в роді, числі й відмінку. Вони вміють будувати прості речення з використанням прийменників в, на, під, за. У дошкільників ІІ молодшої групи сформований мовний етикет відповідно до віку.

Дошкільнята мають поняття про сенсорні еталони, виділяють загальні ознаки предметів, знаходять подібність і відмінність. Діти мають уявлення про рівність – нерівність, оперують поняттям «багато», «мало», «один», визначають кількість, розрізняють процес лічби.

Результати діагностики дітей середньої групи з розв’язання пізнавальних та мовленнєвих завдань свідчать про зростання показників високого та достатнього рівнів, порівняно з І кварталом, в середньому на 20%.

Узагальнені результати рівня знань, умінь, навичок вихованців середньої групи

Розділ програми розділ І півріччя ІІ півріччя Зростання показників
в д с н в д с н
Мовленнєвий розвиток Мовленнєвий розвиток 3 (15%) 6 (30%) 11 (55%) - 7 (35%) 7 (35%) 6 (30%) 5%
Пізнаваль ний розвиток Логіко- Математичний розвиток 3 (15%) 10 (50%) 7 (35%) - 6 (30%) 9 (45%) 5 (25%) 20%
Ознайомлення з природою 5 (25%) 11 (55%) 4 (20%) - 9 (45%) 10 (50%) 1 (5%) 25%
Ознайомлення з навколишнім 5 (25%) 11 (55%) 4 (20%) - 9 (45%) 10 (50%) 1 (5%) 25%
Художньо – естетичний розвиток Зображувальна діяльність 5 (25%) 11 (55%) 4 (20%) - 9 (45%) 10 (50%) 1 (5%) 25%

Дошкільники добре орієнтуються в сезонних змінах рослинного та тваринного світу - розрізняють та виділяють характерні ознаки тварин та їхніх дитинчат. Сформовані знання про те, що все в природі взаємопов'язане і впливає на здоров'я людини: сонце, повітря, вода, грунт, рослини, тварини тощо.

Словник дітей середньої групи збагачений різними частинами мови відповідно до тем «Людина серед людей», «Наш дитячий садок», «Вогонь і діти», «Тварини», «Рослини» та ін. Більшість дітей правильно вживають дієслівні та прикметникові форми; узгоджують кількісні та порядкові числівники з іменниками. Вихованці середньої групи знають, що слова складаються із звуків, розрізняють на слух тверді та м'які приголосні, добирають слова на заданий звук.

На достатньому рівні засвоєні вимоги програми з розділу «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі». Діти розрізняють та називають геометричні фігури; рахують в межах 5 , співвідносять число і цифру; володіють прийомами серіації . У дітей сформовані знання про частини доби (ранок, день, вечір, ніч), часові відношення (тепер-пізніше, спочатку-потім)

Діти старших груп знають і називають пори року, місяці, прикмети, розповідають вірші та загадки про весну. Обізнані про життя тварин та птахів в різні періоди.

Старші дошкільники встановлюють відповідність між цифрою та числом; називають числа у прямому та зворотному порядку від 1 до 10; називають властивості геометричних фігур. Вихованці старшої групи виконують найпростіші обчислення, вміють самостійно розв’язувати задачі.

Діти старшої групи вміють виокремлювати звук, послідовно називати звуки з яких складається слово; вміють самостійно складати речення за схемами; на достатньому рівні володіють звуковим аналізом слів (3-4 звуки). 39% вихованців старшої «А» та 7% вихованців «старшої «Б» груп вміють читати односкладові та двоскладові слова простої структури, 14% - читають реченнями.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Моніторинг рівня знань, умінь та навичок вихованців за І півріччя 2017-2018 н.р.

Узагальненні результати рівня знань, умінь, навичок вихованців І молодшої групи
Розділ програми розділ грудень
в ч н
Мовленнєвий розвиток Мовленнєвий розвиток 5 (28%) 9 (50%) 4 (22%)
Пізнавальний розвиток Сенсорний розвиток колір 6 (33%) 7 (39%) 5 (28%)
Логіко-математичний 5 (28%) 8 (44%) 5 (28%)
Ігрові дії 6 (33%) 7 (39%) 5 (28%)
Перцептивні дії 5 (28%) 8 (44%) 5 (28%)

У дошкільників раннього віку сформовані елементарні уявлення про сім’ю, працю дорослих, про рідне місто, транспорт та його призначення. Малюки разом із дорослими доглядають за рослинами, піклуються про приручених тварин, розпізнають свійських і диких тварин, правильно називають основні частини тіла, характерні повадки, дитинчат тварин. Словник дітей збагачений словами-назвами, словами-діями, словами-ознаками. Діти третього року життя звертаються до дорослого з простими запитаннями (Що це? Як? Де? Чому? Коли?), за допомогою запитань дорослих відтворюють зміст казки, сюжетної картинки, використовуючи при цьому прості й поширені речення.

Аналіз результатів перевірки показав, що діти раннього віку виявляють інтерес до логіко-математичної діяльності. Вихованців І молодшої групи добре розрізнять основні кольори та деякі їх відтінки. Діти зіставляють предмети за кольором, формою, величиною, встановлюють їх схожість чи відмінність, розуміють та застосовують поняття “високо – низько”, “вгорі – внизу”, “на”, “під”. Малюки засвоїли поняття «один-багато».

Успішному формуванню ЗУН дітей сприяє застосування вихователями диференційованого підходу.

Узагальненні результати рівня знань, умінь, навичок вихованців ІІ молодшої групи
Розділ програми розділ Вересень Грудень Зростання показників
в д с н в д с н
Мовленнєвий розвиток Мовленнєвий розвиток 1 (6%) 5 (31%) 6 (38%) 4(25%) 3 (15%) 6 (30%) 9 (45%) 2 (10%) 8%
Пізнавальний розвиток Логіко- Математичний розвиток 1 (6%) 5 (31%) 7 (44%) 3(19%) 2 (10%) 8 (38%) 9 (42%) 2 (10%) 11%
Ознайомлення з природою 3 (19%) 2 (12%) 7 (44%) 4(25%) 5(24%) 7(33%) 7(33%) 2(10%) 26%
Ознайомлення з навколишнім 3 (19%) 2 (12%) 7 (44%) 4(25%) 5(24%) 7(33%) 7(33%) 2(10%) 26%
Художньо – естетичний розвиток Зображувальна діяльність - 3 (19%) 11 (69%) 2 (12%) 2(10%) 8(38%) 10(47%) 1(5%) 29%

Діти ІІ молодшої групи називають предмети домашнього побуту і вжитку, знають їх застосування. Дошкільники мають елементарні уявлення про сім’ю, родину, про рідну Батьківщину, знають та називають професії своїх батьків. Молодші дошкільники на достатньому рівні розрізняють і класифікують дерева, овочі, фрукти, квіти, трав’янисті рослини, називають пори року і визначають їх характерні ознаки.

Словник дітей ІІ молодшої групи збагачений узагальнюючими словами (іграшки, овочі, фрукти, одяг). Під час переказу знайомих літературних творів діти використовують прості речення. Дошкільники доречно вживають форми мовленнєвого етикету. Вихованці ІІ молодшої групи граматично правильно узгоджують слова в роді, числі й відмінку.

Малята ІІ молодшої групи виділяють загальні ознаки предметів, знаходять подібність і відмінність, мають уявлення про рівність – нерівність, оперують поняттям «багато», «мало», «один», визначають кількість, розрізняють процес лічби. Відмічено покращення результативності знань дітей щодо вміння групувати, добирати пару за аналогією, малюки навчені робити елементарні припущення. Однак, потребує вдосконалення робота з дітьми, які виявили низький та середній рівень розвитку під час діагностики.

Узагальненні результати рівня знань, умінь, навичок вихованців середньої групи
Розділ програми розділ Вересень Грудень Зростання показників
в д с н в д с н
Мовленнєвий розвиток Мовленнєвий розвиток 2 (10%) 6 (30%) 12 (60%) - 3 (15%) 6 (30%) 11 (55%) - 5%
Пізнавальний розвиток Логіко- Математичний розвиток - 9 (45%) 11 (55%) - 3 (15%) 10 (50%) 7 (35%) - 20%
Ознайомлення з природою 3 (15%) 8 (40%) 9 (45%) - 15 (25%) 11 (55%) 4 (20%) - 25%
Ознайомлення з навколишнім 3 (15%) 8 (40%) 9 (45%) - 15 (25%) 11 (55%) 4 (20%) - 25%
Художньо – естетичний розвиток Зображувальна діяльність - 6 (30%) 14 (70%) - 15 (25%) 11 (55%) 4 (20%) - 25%

Діти середньої групи визначають зміни в природному довкіллі і знають, що ці зміни залежать від обертання Землі навколо Сонця; розрізняють пори року; визначають стан погоди (дощ, сніг), стан повітря (холодне, тепле, гаряче); розпізнають диких і свійських тварин, знають їхні особливості, спосіб пересування.

Доречно відзначити покращення результатів лексичних вмінь та показників звукової культури мови в середній групі на 10 % завдяки використанню педагогами індивідуальної роботи відповідно наданих рекомендацій. Мова дітей середньої групи збагачена прикметниками, іменниками, дієсловами, узагальнюючими словами. Дошкільники утворюють прикметникові форми, використовуючи суфікси, узгоджують кількісні та порядкові числівники з іменниками.Діти складають за допомогою дорослого описові розповіді з 3-4 речень про іграшки, фрукти, овочі, використовуючи складносурядні та складнопідрядні речення зі сполучниками та сполучними словами.

Діти середньої групи називають цифри в межах 5; співвідносять число і цифру; утворюють нове число за допомогою 1; порівнюють групи предметів, оперують поняттями «більше», «менше», «порівну», володіють навичками порядкової лічби, прийомами серіації, орієнтуються у часі. Дошкільники середньої групи розрізняють та називають площинні та об’ємні геометричні фігури; вміють слухати та діяти за словесною інструкцією вихователя.

Узагальненні результати рівня знань, умінь, навичок вихованців старшої «А» групи
Розділ програми розділ Вересень Грудень Зростання показників
в д с н в д с н
Мовленнєвий розвиток Мовленнєвий розвиток - 2 (10%) 17 (85%) 1 (5%) 1 (5%) 6 (30%) 13 (65%) - 25%
Пізнавальний розвиток Логіко- Математичний розвиток - 4 (20%) 15 (75%) 1 (5%) 3 (15%) 7 (35%) 10 (50%) - 30%
Ознайомлення з природою - 4 (20%) 15 (75%) 1 (5%) 5 (25%) 7 (35%) 12 (45%) - 40%
Ознайомлення з навколишнім - 4 (20%) 15 (75%) 1 (5%) 5 (25%) 7 (35%) 12 (45%) - 40%
Художньо – естетичний розвиток Зображувальна діяльність - 1 (5%) 19 (95%) - 2 (10%) 6 (30%) 12 (60%) - 35%
Узагальненні результати рівня знань, умінь, навичок вихованців старшої «Б» групи
Розділ програми розділ Вересень Грудень Зростання показників
в д с н в д с н
Мовленнєвий розвиток Мовленнєвий розвиток - 4 (24%) 10 (59%) 3 (17%) 2 (10%) 6 (32%) 11 (58%) - 18%
Пізнавальний розвиток Логіко- Математичний розвиток - 3 (18%) 14(82%) - 3 (15%) 6 (32%) 10 (53%) - 29%
Ознайомлення з природою - 4 (24%) 13(76%) - 4 (21%) 5 (26%) 10 (53%) - 23%
Ознайомлення з навколишнім - 4 (24%) 13(76%) - 4 (21%) 5 (26%) 10 (53%) - 23%
Художньо – естетичний розвиток Зображувальна діяльність - 3 (18%) 13(76%) 1 (6%) 3 (16%) 5 (26%) 11 (58%) - 24%

У дітей старшої»А» та старшої «Б» груп сформована мотивація до навчальної діяльності. Вони з задоволенням виконують різноманітні завдання, працюють індивідуально, в парах та колективно на заняттях. Старші дошкільники знають і називають пори року, місяці.

Порівняно з вереснем місяцем у вихованців старших груп покращився рівень розвитку зв'язного мовлення. Діти доречно відповідають на різні види запитань, в розмові зі співрозмовником чітко, точно, зрозуміло для інших виражають свої думки, прохання. У старших дошкільників сформовані навички впізнавання речень у зв'язних висловлюваннях. Діти вміють ділити речення на слова, складають прості речення з 2-6 слів за сюжетними малюнками, предметними картинками, будують самостійно схеми до речень, пропонованих вихователем.

Значна робота проведена педагогами старших груп щодо навчання елементів грамоти. Дошкільники навчені визначати на слух перший та останній звуки у словах, будувати загальну звукову схему слова, називати слова, що відповідають заданій схемі. У дітей сформовано достатній рівень умінь проводити звукобуквений аналіз трифонемних слів на основі аналітико – синтетичного способу.

Моніторинг рівня знань, умінь, навичок вихованців ІІ молодшої групи

з розвитку мовлення (вересень 2017-2018 н.р.)

Рівні
В Д С Н
2 молодша 1 (6%) 5 (31%) 6 (38%) 4(25%)

Висновок:

Словник дітей 2 молодшої групи збагачений різними частинами мови, пов'язаними з темами «Сім'я», «Дитячий садок», «Транспорт» тощо. 81% дітей правильно вживають узагальнюючі слова (іграшки, овочі, фрукти, одяг). Дошкільники демонструють уміння переказувати зміст добре знайомих літературних творів (50%), з допомогою запитань вихователя за дидактичними картинками будують короткі описові розповіді про іграшки, тварин, використовуючи прості речення; утворюють прикметники за допомогою суфіксів пестливості –еньк, -есеньк (44%); доречно вживають форми мовленнєвого етикету (75%).

Проте значна кількість дітей не проявляє мовленнєвої активності; не виявляє зацікавленості до виконання мовленнєвих завдань, спостерігаються недоліки у вимові шиплячих звуків.

Рекомендації:

1. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ДНЗ.

2. При плануванні навчально-виховної роботи забезпечити належне місце різним формам роботи з розвитку зв'язного мовлення (театралізована діяльність, дидактичні ігри мовленнєвого спрямування, використання художнього слова, діалогічне спілкування з дорослими та однолітками тощо).

Моніторинг рівня знань, умінь, навичок вихованців середньої групи

з розвитку мовлення (вересень 2017-2018 н.р.)

Рівні
В Д С Н
Середня 2 (10%) 6 (30%) 12 (60%) -

Висновок:

Мовлення дітей середньої групи збагачене словами близьким та протилежним значенням (солодкий – кислий). 40% дошкільники вміють утворювати складні форми однини й множини, іменники з числівниками (одна лялька, двоє хлопців, перший день). 65% правильно будують речення, формулюють запитання. 15 % дітей середньої групи вживають речення різного типу. Більшість дітей використовує в мовленні прості речення.

Рекомендації:

1. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ДНЗ.

2. При плануванні освітнього процесу використовувати форми та методи роботи, спрямовані на вправляння дітей в побудові складносурядних та складнопідрядних речень: дидактичні ігри, складання сюжетних розповідей, переказ художніх творів.

Моніторинг рівня знань, умінь, навичок вихованців старшої «А» групи

з розвитку мовлення (вересень 2017-2018 н.р.)

Рівні
В Д С Н
Старша «А» - 2 (10%) 17 (85%) 1 (5%)

Висновок:

Діти старшої групи мають елементарні уявлення про звук, слово. Вміють називати звуки, що повторюються у двох – трьох словах, найчастіше вживаються у скоромовці, вірші. Лексичний запас старших дошкільників поповнений словами-назвами предметів, дій, якостей. У 85% дітей розвинене уміння добирати слова антоніми, синоніми, омоніми. 46% дітей старшого дошкільного віку самостійно складають розповіді за сюжетними картинками, використовуючи прості й складні речення зі сполучниками: а, але, якщо, тому що та ін.

Проте, у 54% дітей недостатньо сформовані навички описового мовлення, складання розповідей та переказу літературних творів.

Рекомендації:

1. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ДНЗ.

2. Проводити системну роботу зі складання описових розповідей на наочній та словесній основі.

Моніторинг рівня знань, умінь, навичок вихованців ІІ молодшої групи

з ФЕМУ (вересень 2017-2018 н.р.)

Рівні
В Д С Н
2 молодша 1 (6%) 5 (31%) 7 (44%) 3(19%)

Висновок:

Аналіз якості засвоєння дітьми 2 молодшої групи окремих підрозділів логіко-математичного розвитку дозволяє збудувати наступний рейтинговий порядок:

- найвищі результати діти показали з підрозділу «геометричні фігури».

88% дітей розрізняють та називають геометричні фігури (квадрат, круг, трикутник); 57% дітей розрізняють рівність та нерівність груп предметів; правильно вживають вирази «один», «багато», «більше», «менше». Найнижчі показники з підрозділу «орієнтація у просторі» (25%).

Рекомендації:

1. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ДНЗ.

2. Здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань.

3. Проводити індивідуальну роботу з дітьми, в яких недостатньо сформовані часові та просторові відношення

Моніторинг рівня знань, умінь, навичок вихованців середньої групи

з ФЕМУ (вересень 2017-2018 н.р.)

Рівні
В Д С Н
Середня - 9 (45%) 11 (55%) -

Висновок:

Діти середньої групи порівнюють групи предметів за кількістю. 75% рахують та називають кількість предметів в межах 5, називають числа в прямому та зворотному порядку. 45% дошкільників середньої групи розрізняють та впорядковують предмети за величиною, будують за одними із параметрів ряд величин (у порядку зростання та зменшення). Проте у 65% дітей недостатньо сформовані часові та просторові відношення.

Рекомендації:

1. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ДНЗ.

2. Здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань.

3. Проводити індивідуальну роботу з формування умінь орієнтуватися у часі та просторі.

Моніторинг рівня знань, умінь, навичок вихованців старшої «А» групи

з ФЕМУ (вересень 2017-2018 н.р.)

Рівні
В Д С Н
Старша «А» - 4 (20%) 15 (75%) 1 (5%)

Висновок:

Найвищі показники логіко-математичного розвитку дітей старшої групи з підрозділів «геометричні фігури» та «величина»: 100% дітей називають площинні геометричні фігури; 80% - об'ємні; 75% старших дошкільників утворюють числа за допомогою додавання одиниці до попереднього числа; 70% називають сусідів числа. Проте, у 25% дітей виникають труднощі під час лічби в зворотному напрямку. Недостатня увага вихователями приділяється еталонному вимірюванню.

Рекомендації:

1. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ДНЗ.

2. Здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань.

3. Один раз в місяць включати в заняття з математики еталонне вимірювання.

4. Спрямувати роботу на підвищення ефективності співпраці з батьками щодо розумового та психічного розвитку дітей, якісної підготовки до школи та систематичного відвідування дітьми ДНЗ.

Моніторинг рівня знань, умінь, навичок вихованців старшої «Б» групи

з ФЕМУ (вересень 2017-2018 н.р.)

Рівні
В Д С Н
Старша «Б» - 3 (18%) 14(82%) -

Висновок:

Найвищі показники логіко-математичного розвитку дітей старшої групи з підрозділів «геометричні фігури» та «величина»: 100% дітей називають площинні геометричні фігури; 82% - об'ємні; 77% старших дошкільників утворюють числа за допомогою додавання одиниці до попереднього числа; 72% називають сусідів числа. Проте, у 27% дітей виникають труднощі під час лічби в зворотному напрямку. Недостатня увага вихователями приділяється еталонному вимірюванню.

Рекомендації:

1. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ДНЗ.

2. Здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань.

3. Один раз в місяць включати в заняття з математики еталонне вимірювання.

4. Спрямувати роботу на підвищення ефективності співпраці з батьками щодо розумового та психічного розвитку дітей, якісної підготовки до школи та систематичного відвідування дітьми ДНЗ.

Кiлькiсть переглядiв: 391

Коментарi