• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методична робота
/Files/images/моє фото .jpg

Методист закладу: Середенко Олена Василівна

освіта: вища педагогічна
фах: вчитель початкових класів, практичний психолог
педагогічний стаж: 14 років
стаж на даній посаді: 2 роки

Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами за 2017-2018 н.р.

Протягом 2017-2018 навчального року діяльність методичної служби закладу було спрямовано на виконання відповідних державних нормативно-правових документів та одержання нових педагогічних знань, інноваційну роботу педагогів ДНЗ.

Організація діяльності методичного кабінету здійснювалась на основі річного, місячного та тижневого планів роботи та наказу по ДНЗ від 20.09.2017 №64 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017 – 2018 навчальному році».

Структура методичної служби, побудована на аналізі кадрового складу педагогічного колективу закладу, дозволяє максимально використати їх сильні сторони та спрямувати роботу на підвищення професійного рівня. Забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами в 2017- 2018 н.р. складає 88%. Проте за рахунок надання додаткового навантаження освітній процес здійснюється в повному обсязі.

На кінець 2017-2018 н.р освітній процес у ДНЗ забезпечували 10 педагогів, з них 4 вихователі мають вищу педагогічну освіту, 4 - вищу фахову освіту, 2 педагога – неповну вищу фахову освіту.

Спостерігається позитивна тенденція щодо підвищення освітнього рівня педагогів. Так, порівняно з минулим навчальним роком на 10 % зросла кількість вихователів з вищою освітою. Дані показники досягнуті завдяки стимулюванню молодих педагогів до одержання вищої освіти.

Моніторинг кваліфікаційного рівня педагогів за останні три роки також показує позитивну динаміку, однак, у порівнянні з минулим навчальним роком показники залишаються незмінними. На стабільність показників кваліфікаційного рівня педагогів вплинуло звільнення вихователя з посади, як наслідок відміна атестації працівника.

Рік

Вища категорія

Перша категорія

Друга категорія

Категорія «спеціаліст»

Тарифний розряд

2016

1

0

1

3

5

2017

1

0

2

3

4

2018

1

0

2

3

4

Педагогічний колектив оновлено 2-ма молодими спеціалістами, які прийшли на зміну досвідченим педагогам та потребують системнатичної методичної допомоги, а саме Хомяк К.О., Щербатєй Т.В. Організація роботи з педагогами-початківцями здійснювалась відповідно до плану роботи наставника та молодих педагогів на 2017-2018 н.р., що забезпечило належні умови для адаптації вихователів, допомогло розкрити потенційні можливості та раціонально використати індивідуальні здібності молодих педагогів та їх наставника. Активне використання різноманітних форм взаємодії (спільне планування майбутнього робочого дня, допомога у плануванні освітнього процесу, розробці занять та режимних моментів, практичний показ форм роботи) сприяло підвищенню рівня організації навчально-виховної роботи з дошкільниками та їх батьками.

Протягом року педагоги закладу приймали активну участь у різноманітних методичних заходах, що сприяло розвитку творчого потенціалу кожного вихователя, підвищенню рівня їх педагогічної майстерності в оволодінні інноваційними технологіями, ефективними формами та методами роботи з дошкільниками. Відповідно до плану-графіку курсової перепідготовки в 2018 році підвищили свій професійний рівень 3 педагога закладу (Бурмістрова О.В., Лозинська О.С., Щербатєй Т.В.). Станом на 1 червня даний графік виконано на 100 % без змін.

Про підвищення рівня фахової майстерності педагогів свідчать результати аналізу освітнього процесу. Протягом року методичною службою закладу відвідано та проаналізовано 172 заняття та режимних моментів. На високому рівні проведено 59 (34%) форм роботи, на достатньому рівні – 75 (44%), середньому – 30 (17%), на низькому рівні проведено 8 (5%) занять. Показники низького та середнього рівнів мають педагоги, досвід роботи яких складає лише 1 рік. В порівнянні з початком року удосконалилась якість планування освітньої діяльності, здатність варіативно і ефективно застосовувати на практиці дидактичні методи і прийоми.

За рівнем практичної майстерності визначено 3 групи педагогів:

1 група – педагоги, які потребують індивідуальної методичної допомоги в роботі з дітьми (20%)

2 група – педагоги, які будують свою роботу на класичних методах та прийомах виховання та навчання дітей (40%)

3 група – вихователі, що працюють творчо, в інноваційному режимі (40%)

Здійснений аналіз якісного складу педпрацівників дозволяє зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на достатньому рівні.

За результатами аналізу освітнього процесу 2016-2017 н.р. визначено зміст та форми методичної роботи, які зорієнтовані на вирішенні пріоритетних завдань закладу, а саме:

1. Поглиблення роботи з організації логіко-матемаичної компетентності дошкільників;

2. Посилення роботи з художньо – мовленнєвого розвитку дошкільників, впроваджуючи методику Н. Гавриш «Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників»;

3. Продовження роботи з формування у дошкільників основ безпеки життєдіяльності через включення дітей у посильну еколого-зорієнтовану діяльність.

Реалізацію змісту забезпечили організовані та проведені індивідуальні та групові форми методичної роботи.

Кількісний аналіз виконання річного плану показав, що методична робота на даний час здійснена в повному обсязі (100%). Застосування диференційованого підходу на основі моніторингових досліджень рівня професійної компетентності педагогів забезпечило ефективність запланованих заходів.

Про ефективність проведеної роботи свідчать результати аналізу педагогічного процесу, рівень організації та проведення методичних заходів в закладі.

Протягом 3 років педагогічний колектив працює над провідною педагогічною темою закладу«Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників». Аналіз річних планів за даний період свідчить про системність методичної роботи над реалізацією пріоритетного напрямку педагогічної діяльності. Актуальні питання обговорювались на педагогічних радах, виробничих нарадах, під час індивідуальних та групових форм роботи. На їх основі здійснювалась корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

В поточному році проведено моніторинг якості освітнього процесу щодо реалізації даного напрямку педагогічної діяльності. Це дало можливість визначити проміжні результати діяльності педагогічного колективу та окреслити завдання на наступний навчальний рік.

Моніторингові дослідження здійснювались на основі аналізу освітнього процесу, вивчення рівня компетентності вихованців з ОБЖД, діагностики професійної майстерності педагогів.

З метою ефективного вирішення завдань формування основ безпечної поведінки у дошкільників через включення дітей у посильну екологозорієнтовану діяльність було проведено методичні заходи, які носили науково-методичний і практичний характер: педгодина «Умови безпечної організації прогулянок та екскурсій в природу з дітьми дошкільного віку», консультація «Екологічне виховання як складник безпечної жтиттєдіяльності людини», семінар-практикум «Ознайомлення дошкільнят з правилами безпечної поведінки в природі», що сприяло підвищенню рівня теоретичної та методичної підготовки вихователів з питань формування у вихованців основ безпечної поведінки в природному довкіллі. Результати вихідного тестування свідчать, що більшість вихователів на достатньому та середньому рівні орієнтуються в методиці, володіють ефективними формами і методами екологічного виховання дошкільників. Практичне застосування своїх знань дозволяє їм виробити власну систему екологічного виховання дітей. Підтвердженням результативності роботи є показники вихідної діагностики дошкільників.

Рівень сформованості навичок безпечної поведінки дошкільників у довкіллі

(за методикою Л.Калуської)

Термін

Рівень

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

Високий

30 (29%)

40 (41%)

47 (55%)

Достатній

61 (60%)

53 (54%)

36 (42%)

Низький

11 (11%)

5 (5%)

3 (3%)

Результатом практичної діяльності є розробка вихователями циклограми спостережень та перспективного плану трудової діяльності в природі на рік на кожну вікову групу.

З метою створення ефективних педагогічних умов для організації логіко-математичного розвитку дошкільників проведено семінар-практикум «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників», круглий стіл «Використання інноваційних технологій в логіко-математичному розвитку дошкільників», консультацію «Індивідуальний та диференціійований підхід до формування логіко-матемтаичної компетентності дітей дошкільного віку». Зазначені форми роботи позитивно вплинули на рівень організації освітнього процесу. Під час їх проведення педагоги поглибили свої знання щодо використання сучасних методів навчання, удосконалили уміння та навички успішного розв'язання логіко-математичного виховання дітей, отримали теоретичні знання та практичні рекомендації щодо впровадження в освітній процес інноваційних методик, зокрема методики З.Дьєнеша, Дж.Кюїзенера, Воскобовича, І.Стеценко, М.Монтесорі та ін.

Згідно річних завдань простежується виконання заходів спрямованих на підвищення знань педагогів з питання художньо-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку за допомогою методики Н.Гавриш. Протягом року проведено низку заходів з даного напрямку: консультацію «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах», тренінг «Мовлення – особлива форма життєдіяльності дитини», майстер-клас «Це диво-дивнеє театр», семінар – практикум «Інноваційні технології в мовленнєвій роботі з дошкільниками». Аналіз проведених форм роботи свідчить про їх змістовність та позитивний вплив на підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки вихователів з питань планування та організації художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників. Результати діагностики, спостереження за педагогічним процесом, перегляд занять дають змогу стверджувати, що в цілому педагоги володіють методикою організації художньо-мовленнєвої діяльності дошкільнят. Вихователі достатньо обізнані щодо видів, форм організації художньо-мовленнєвої діяльності, володіють знаннями вимог програми з мовленнєвого виховання. Правильно вказують інструкції до мовного завдання, які орієнтують дитину на словесну творчу активність. Визначають найбільш ефективні методи та прийоми художньо-мовленнєвого розвитку.

Зазначені форми роботи позитивно вплинули на рівень організації освітнього процесу.Про ефективність організації педагогічного процесу свідчить значне зростання показників високого рівнів сформованості знань творів художньої літератури, навичок театральних здібностей дошкільниками

Зростання показників

І молодша

ІІ

молодша

Середня

Старша А

Старша Б

Знання художньої літератури

13%

30%

23%

19%

11%

Театралізована діяльність

20%

15%

6%

25%

11%

Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяло проведення відкритих переглядів заходів за пріоритетними напрямками роботи в різних вікових групах. Вихователі мали змогу удосконалити свої знання щодо використання ефективних методів впливу.За даними опитування педагогів найбільш продуктивними для них стали відкритий перегляд тематичної прогулянки в середній групі «Диму без вогню не буває», перегляд театралізованої діяльності в старшій групі, заняття в І молодшій групі з ознайомлення з природою з пріоритетом формування основ безпеки життєдіяльності «Дикі тварини», колективні перегляди занять в усіх вікових групах під час проведення Тижня відкритих дверей на тему «Заняття як важлива складова освітнього процесу».

Необхідно відмітити високий рівень організації та проведення методоб'єднання вихователів старших груп на базі ДНЗ з теми «Інноваційні підходи до формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності». Слухачі заходу отримали змогу розширити власні знання про варіативність застосування ефективних оздоровчих технологій та особливості їх використання в умовах освітнього процесу. Під час практичного показу заняття «Дошкільнята - циркачі» педагог Гармідер Н.О. вправно адаптувала методику М.Єфименка «Театр фізичного розвитку й оздоровлення» до умов традиційного фізкультурного заняття.

Методичною службою закладу створена та успішно реалізується система додаткової освіти, зміст якої розширює можливості особистісного розвитку дитини за рахунок розширення освітнього простору. Завдяки залученню до тісної співпраці професійного хореографа Андрієнко Н.Я., та керівника Центру науково-технічної творчості учнівської молоді – Нужної К.В. залишається стабільно високою кількість напрямків гурткової роботи та чисельність дітей, які охоплені додатковими освітніми послугами. Профільне спрямування гуртків різноманітне: в закладі діє вокально – хоровий гурток «Джерельце» (керівник Зінов’єва С.В.), образотворчий гурток «Кольорові долоньки» (керівник Нужна К. В.), спортивний гурток «Казкова фізкультура» (керівник Гармідер Н.О.), театральний гурток «Грайлик» (керівник Шматкова Л. В.), хореографічний гурток «Веселий каблучок» (керівник Андрієнко Н.Я.)

Гурткова робота в закладіспрямована на розвиток творчості дошкільників, їх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб дітей щодо реалізації їх особистості. Керівники гуртків ставлять перед собою виявити та розвинути обдарування дитини.

В порівнянні з минулим роком на 40% збільшено спектр напрямків гурткової роботи.

З року в рік удосконалюється індивідуальна творча лабораторія кожного педагога, керуючись новими ідеями і знахідками, зростає творчий потенціал педагогічного колективу. Протягом 2017-2018 навчального року методичною службою закладу забезпечено проведення систематичної роботи щодо ознайомлення педагогів із інноваційними педагогічними технологіями та впровадження новітніх технологій і методик у навчально-виховний процес.Вихователями закладу створено банк інноваційних технологій, які вони включають в планування освітнього процесу. Системність в застосуванні інноваційних технологій вихователями Лозинською О.С., Зільєвою Н.М., Гармідер Н.О., Зінов'євою С.В. позитивно вплинуло на рівень сформованості знань у дошкільників з окремих розділів програми «Дитина».

Колектив творчо підходив до роботи з дітьми, використовуючи досвід вітчизняних та закордонних систем навчання і виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної та педагогічної літератури. Вихователями закладупротягом року поповнено Методпортал 10 розробками конспектів занять, сценаріїв розваг, консультацій для батьків та вихователів ДНЗ, тестовими завданнями для педагогів, надруковано 3 творчі роботи педагогів у популярному фаховому журналі « Бібліотечка вихователя дитячого садка».а саме: конспект заняття театралізованого гуртка «Диво-дивнеє театр»( Середенко О.В.), заняття з математики для старших дошкільників «Допоможемо звірятам новий дім побудувати» (Гармідер Н.О.) та заняття з математики для дітей середньої групи «Білочці на допомогу» (Зільєва Н.М.). Крім того наробки педагогів були відіслані в інші фахові видання. 3 статті педагогів про діяльність закладу надруковано в місцевих ЗМІ. Проте це на 2 статті менше ніж у минулому році.

В навчальному році заклад приймав участь в конкурсі веб-сайтів міста,міському творчому конкурсі «Вишиванка з бабусиної скрині», Місячнику знань правил безпеки життєдіяльності дітей, у фотоконкурсі ДНЗ України «Мій тато - герой», у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Увага! Діти на дорозі».

Імідж ДНЗ забезпечувався також функціонуванням сайту закладу. Систематично підтримувались та використовувались всі можливі функції сайту, на що вказують стабільно високі щомісячні рейтингові показники управління освіти за дієвість сайту та відгуки батьків.

Невирішеними питаннями діяльності методичної служби залишається:

· забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами;

· узагальнення кращого досвіду роботи вихователів ДНЗ;

· недостатнє залучення педагогів до участі в онлайн-конкурсах, інноваційних проектах;

· освітній та кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу;

· діяльність щодо модернізації вікових груп, кабінетів та їх оснащення навчально-методичним матеріалом відповідно до вимог Типового переліку обов’язкового обладнання

Завдання методичної служби на наступний навчальний рік:

1 У 2018-2019 навчальному році спрямувати діяльність методичної служби ДНЗ, педагогічного колективу навчального закладу на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

2. Методичну роботу будувати відповідно до Положення про методичний кабінет; Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист МОН України від 03.07.2002 № 1/9-318).

3. Систематизувати та узагальнити досвід роботи вихователя Лозинської Олени Сергіївни.

4. Активно залучати педагогів до участі у професіональних конкурсах.

5. Педагогам закладу надсилати власні розробки в періодичні педагогічні видання.

Кiлькiсть переглядiв: 2110

Коментарi

 • kamagra oral jelly for sale in usa

  2018-03-28 20:50:22

  kamagra oral jelly kaufen forum [url=http://kamagradxt.com/]kamagra oral jelly forum hr[/url] kamagra store kamagra oral jelly keine wirkung kamagra oral jelly 100mg price http://kamagradxt.com/ kamagra oral jelly kaufen...

 • Easy Payday Loan

  2018-03-20 02:53:32

  installment loans installment loans installment loans [url=http://installmentloans.bid]installment loans no credit[/url]...

 • ThomasHousa

  2018-03-18 20:06:57

  Viagra generico [url=http://viagra-generics.us/#6254]generic viagra[/url] generic Viagra pills buy generic viagra...

 • ThomasHousa

  2018-03-18 08:13:41

  generic Viagra [url=http://viagra-generics.us/#1173]buy generic viagra[/url] generic for Viagra viagra generic...

 • RobertOxync

  2018-03-18 06:51:42

  viagra without prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3037]viagra on line no prec[/url] viagra without doctor viagra without prescription...

 • RobertOxync

  2018-03-18 01:19:14

  viagra without a doctor [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8858]viagra without prescription[/url] viagra without doctor viagra without a doctor prescription...

 • RobertOxync

  2018-03-17 16:51:08

  viagra without a doctor [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6379]viagra on line no prec[/url] viagra without a doctor viagra on line no prec...

 • ThomasHousa

  2018-03-17 15:14:43

  generic Viagra 100mg [url=http://viagra-generics.us/#5437]generic viagra[/url] generic Viagra viagra generic...

 • RobertOxync

  2018-03-17 12:24:44

  viagra without a doctor prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9029]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without prescription viagra without a doctor prescription...

 • ThomasHousa

  2018-03-17 05:36:41

  generic for Viagra [url=http://viagra-generics.us/#362]generic viagra[/url] Viagra generic buy generic viagra...